Bomen is zilver, planten is goud
U bent hier: Gezond Bedrijf » Disclaimer » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gezond Bedrijf kent twee soorten van Algemene voorwaarden

A.ALGEMENE VOORWAARDEN bij de UITVOERING van MEDIATIONS DOOR GEZOND BEDRIJF en

B.ALGEMENE VOORWAARDEN bij de UITVOERING van ADVIES- en BEGELEIDINGSOPDRACHTEN in ZORGINSTELLINGEN en (PARA) MEDISCHE PRAKTIJKEN DOOR GEZOND BEDRIJF

A. ALGEMENE VOORWAARDEN bij de UITVOERING van MEDIATIONS DOOR GEZOND BEDRIJF

Iedere mediator die onder de naam van Gezond Bedrijf een mediation uitvoert staat geregistreerd bij de Mediators federartie Nederland (MfN). De MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het ‘mediationreglement voor de MfN-registermediator’ (de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding) en conform de ‘gedragsregels voor de MfN-registermediator’ (de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid).
De reglementen, gedragsregels en toelichting zijn te vinden op de website van de MfN.
www.mediatorsfederatienederland.nl

B.ALGEMENE VOORWAARDEN bij de UITVOERING van ADVIES- en BEGELEIDINGS –OPDRACHTEN in ZORGINSTELLINGEN en (PARA) MEDISCHE PRAKTIJKEN DOOR GEZOND BEDRIJF

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Gezond Bedrijf – hierna te noemen GB – leveringsvoorwaarden, welke deel uitmaken van de offerte.

1. ALGEMEEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering en -begeleiding tussen GB en zorginstellingen en (para) medische praktijken , respectievelijk hun rechtsopvolgers (hierna te noemen opdrachtgever).
Met de toestemming om een aanvang te mogen maken met de opdracht is de daarvoor uitgebrachte offerte volledig geaccepteerd.

2. GRONDSLAG OFFERTES
Offertes van GB zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
GB zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3.TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
Zowel Opdrachtgever als GB kan de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient schriftelijk (per brief of e-mail) aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. GB behoudt aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

4.TERUGGEVEN VAN DE OPDRACHT
Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid niet neemt en blijk geeft van het onthouden van commitment, en of onjuiste informatie heeft verstrekt is GB gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang terug te geven.
GB zal het teruggeven van de opdracht schriftelijk (per brief of email) kenbaar maken aan opdrachtgever.
GB behoudt aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht, één en ander onder voorbehoud van rechten.

5. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door GB geschiedt uitsluitend in onderling overleg met opdrachtgever. Derden worden geacht op de hoogte te zijn van de werkwijze van GB en zich hieraan te conformeren. Derden treden in overleg met GB over gemaakte afspraken met opdrachtgever en sturen bij daar waar GB dat wil. Derden worden geacht conform de geschreven en ongeschreven regels van GB de werkzaamheden uit te voeren.

Het is derden niet toegestaan om gedurende de opdracht andere werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, dan wel te acquireren. GB kan van dit verbod afwijken. GB zal opdrachtgever en derden hiervan schriftelijk ( per brief of e-mail) op de hoogte stellen.
Het is derden niet toegestaan om binnen een jaar na afronding van de opdracht eigen werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever. GB kan van dit verbod afwijken. GB zal opdrachtgever en derden hiervan schriftelijk ( per brief of e-mail) op de hoogte stellen.

GB behoudt zich het recht voor om derden een verbod op te leggen voor het uitvoeren van (verdere) werkzaamheden aan opdrachtgever indien blijkt dat derden zich niet conformeren aan de werkwijze van GB en/of derden de werkzaamheden niet naar behoren uitvoeren. GB zal de opdrachtgever hiervan binnen een termijn van veertien dagen schriftelijk (brief of email) op de hoogte stellen. GB zal in overleg met opdrachtgever zoeken naar oplossingen zoals bijvoorbeeld vervanging, verlenging van doorlooptijd of delen van de opdracht te schrappen.

In geval GB zich terugtrekt uit de opdracht (artikel 4) stelt GB bedrijf gelijktijdig derden hiervan schriftelijk (brief of email) op de hoogte. Hiermee ontslaat GB zich tegelijkertijd van afspraken met derden.

GB betrekt uitsluitend derden die zijn aangesloten bij een beroepsvereniging met eigen gedrag- en beroepsregels en ethiek. Derden stellen opdrachtgever en GB schriftelijk (brief of email) op de hoogte van inschrijving bij desbetreffende beroepsvereniging. Indien er geen beroepsvereniging bestaat voor de werkzaamheden van derden schakelt GB derden uitsluitend in op basis van hun specifieke kennis en/of ervaring.
GB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

6. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht-gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend of in onderling overleg . Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
Afspraken mogen tot uiterlijk drie werkdagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Niet nagekomen afspraken en afspraken welke niet ruim genoeg van te voren worden afgezegd worden ongeacht de reden bij opdrachtgever in rekening gebracht.

7.DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
De duur en doorlooptijd van de opdracht staat omschreven in de offerte. Indien opdrachtgever of GB wil afwijken van de duur en doorlooptijd zal dit schriftelijk (per brief of email) gemeld moeten worden en kunnen GB en opdrachtgever in onderling overleg tot andere afspraken komen. Deze afspraken zullen schriftelijk bevestigd (per brief of email) worden.

8.VERTROUWELIJKHEID
GB is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. GB zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van GB aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van GB, zijn werkwijze, de honorering en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

9.AANSPRAKELIJKHEID
GB is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door GB van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat GB voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen veertien dagen na beëindiging van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen verdere rechten heeft. De opdrachtgever vrijwaart GB van alle aanspraken van derden, voor zover deze aanspraken betrekking hebben op de onderhavige opdracht.

10.TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.